Juridische Context

Deze pagina bevat de gevonden regelgeving in verband met ons thema. Elk van ons koos enkele wetten/decreten uit die relevant waren voor oudermis(be)handeling.

Laura Candaele

Gevonden in de Vlaamse codex:

 • Protocol nr. 3 gesloten tussen de federale Regering en de Overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid (2005)
 • Ministerieel besluit houdende de bewijsvoering met betrekking tot de subsidiëring van de animatiewerking in de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf, en van de personeelsleden met een ex-DAC- en ex-gescostatuut in de ouderenzorg (2016)
 • Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming (2016)
 • Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2016)
 • Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand (2008)

Silke Cottyn

 • Decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen. (2012, December 7).
 • Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld . (2014, Mei 6).
 • Verdrag inzake de Rechten van het Kind . (1991, Juli 13).
 • Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap . (2006, December 13).
 • Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. (2013, December 8).

Tuur Degroote

 • Art. 2-5 Wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat (6 juni 2014). Belgisch Staatsblad
 • Protocol nr. 3 van 13 juni 2005 gesloten tussen de federale Regering en de Overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid (28 april 2006). Vlaamse Codex
 • Omzendbrief van 16 april 2004 betreffende de preventie en aanpak van misbruik en geweld ten aanzien van gebruikers in erkende voorzieningen (16 april 2004). Vlaamse Codex
 • Samenwerkingsakkoord van 7 april 1998 tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg (13 juli 1999). Vlaamse Codex
 • Protocolakkoord van 24 februari 2014 betreffende de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van gezondheidszorgberoepen die werkzaam zijn in de thuiszorg (20 juni 2014). Belgisch Staatsblad

Chanelle Verschetze

Gevonden in de Vlaamse Codex:

 • (16/04/2004) Omzendbrief betreffende de preventie en aanpak van misbruik en geweld ten aanzien van gebruikers in erkende voorzieningen (B.S.01/01/0001).
 • (13/06/2005) Protocol nr. 3 gesloten tussen de federale Regering en de Overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid (B.S.28/04/2006)
 • (25/01/2010) Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel Drugsbeleid (B.S.15/04/2010)
 • (30/03/2010) Protocol tussen de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn betreffende Kindermishandeling (B.S.01/01/0001)
 • (21/06/2013) Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het algemeen welzijnswerk (B.S.01/08/2013).

Gill Braekeveld
Gevonden in de Vlaamse codex:

 • (14/10/2016) Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen (B.S.13/12/2016)
 • (14/10/2016) Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming (B.S.08/12/2016)
 • (04/03/2016) Besluit van de Vlaamse Regering over de oprichting van een regionale prioriteitencommissie, de toekenning van prioriteitengroepen, de vaststelling van de maatschappelijke noodzaak, de toeleiding naar ondersteuning, de afstemming en planning in het kader van persoonsvolgende financiering (B.S.20/04/2016)
 • (19/10/2015) Protocol gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het gezondheidsbeleid inzake chronisch zieken : Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken - Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid (B.S.11/12/2015)
 • (30/03/2015) Gemeenschappelijke Verklaring over de geïntegreerde zorg voor chronisch zieken (B.S.04/06/2015)
 • (25/04/2015) Decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap (B.S.28/08/2014)
 • (24/02/2014) Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het gezondheidsbeleid inzake chronische zieken (B.S.29/04/2014)
 • (24/02/2014) Protocol betreffende de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van gezondheidszorgberoepen die werkzaam zijn in de thuiszorg (B.S.20/06/2014)
 • (11/02/2014) Besluit van de administrateur-generaal houdende de aanpassing van het besluit van de administrateur-generaal van 24 september 2013 houdende de erkenning van een vereniging van gebruikers en mantelzorgers (B.S.01/04/2014)
 • (11/02/2014) Besluit van de administrateur-generaal tot aanpassing van het ministerieel besluit van 18 juni 1999 tot erkenning van de VZW Steunpunt Thuiszorg, Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel, als vereniging van gebruikers en mantelzorgers (B.S.01/04/2014)

Nanou Baelen

 • Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, opgemaakt in Lanzarote op 25 oktober 2007 (2010) Vlaamse Codex
 • Decreet houdende de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 1998 tussen de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik (1999) Vlaamse Codex
 • (2004) Decreet houdende wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990, wat betreft de gerechtelijke jeugdbijstand ter bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing in urgente gevallen (2004) Vlaamse Codex
 • Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel, opgemaakt in Istanboel op 11 mei 2011 en ondertekend in Straatsburg op 11 september 2012 (2014) Vlaamse Codex
 • Omzendbrief Omzendbrief 2015/1 betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2014. - Antimisbruikbepaling. - Fiscaal misbruik. - Registratiebelasting en erfbelasting (2015) Vlaamse Codex
 • Omzendbrief 2014/2: Art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2014. - Antimisbruikbepaling. - Fiscaal misbruik. - Toepassingsgevallen. - Registratiebelasting en erfbelasting (2015) Vlaamse Codex
 • Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, opgemaakt in Lanzarote op 25 oktober 2007 (2010) Vlaamse Codex
 • Omzendbrief betreffende de preventie en aanpak van misbruik en geweld ten aanzien van gebruikers in erkende voorzieningen (2001) Vlaamse Codex
 • Decreet houdende de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 1998 tussen de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik (1999) Vlaamse Codex
 • Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik (1999) Vlaamse Codex

Neeltje Van Assche

 • De wet van 23 november 2011 werd aangepast. Misbruik van de zwakke toestand van personen werd strafbaar gesteld. (BS, 23 januari 2012)
 • De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid wordt er sinds de beslissing op 16 en 17 januari 2004 mee belast een studierapport over de impact van de vergrijzing op de gezondheidszorg en meer bepaald op de hulp bij afhankelijkheid (lange termijnzorg) op te stellen. (Vlaamse codex, 16 en 17 januari 2004)
 • Op 16 april 2004 werd een wet gewijzigd. Er werd aan toegevoegd dat voorzieningen maatregelen moet nemen in het bijzonder tegen misbruik en geweld ten aanzien van gebruikers. (Vlaamse codex, 16 april 2004)
 • Artikel 410 in het strafwetboek stelt dat Indien de schuldige, in de gevallen omschreven in de artikelen 398 tot 405, de misdaad of het wanbedrijf pleegt tegen zijn vader, moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn, wordt de minimumstraf bedoeld in die artikelen verdubbeld in geval van gevangenisstraf en met twee jaar verhoogd in geval van opsluiting.(mishandeling van ouders, 22 februari 2003)
 • In het voorstel van een wetsvoorstel betreffende de persoonlijke bescherming van de bejaarde lezen we in artikel 1 : “Elke bejaarde, minstens 60 jaar oud, kan een vertrouwenspersoon aanwijzen om zijn persoonlijke rechten uit te oefenen met het oog op de bescherming van zijn individuele vrijheid.” 47 Er dient altijd nagegaan worden, hoe groot het gevaar is. Een potentieel slachtoffer moet soms in veiligheid gebracht worden. (health belgium, januari 2004)

Daan Azou

 • Protocol Protocolakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake slachtofferzorg (B.S.15/07/2009)
 • Protocol nr. 3 gesloten tussen de federale Regering en de Overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid (B.S.28/04/2006)
 • Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg (B.S.13/07/1999)
 • Protocol tussen de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn betreffende Kindermishandeling (B.S.01/01/0001)
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling (B.S.19/06/2002)

Delfine Carpentier

 • Franse Gemeenschap. (23 november 2016). Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het leidinggevend comité inzake preventie voor mishandeling bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse gemeenschap. Geraadpleegd op 10 augustus 2018, via www.ejustice.just.fgov.be: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
 • Justitie. (26 november 2011). Wet tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden. Geraadpleegd op 10 augustus 2018, via www.ejustice.just.fgov.be: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
 • Waalse overheidsdienst. (29 januari 2009). Besluit van de Waalse regering tot uitvoering van het decreet van 3 juli 2009 betreffende de bestrijding van de mishandeling van bejaarde personen. Geraadpleegd op 10 augustus 2018, via www.ejustice.just.fgov.be: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm